Algemene voorwaarden mag ik weer rijden

Mag ik weer rijden is een platform waar de klant/gebruiker kan berekenen wanneer hij/zij weer auto mag rijden na het gebruik van alcohol. Mag ik weer rijden maakt gebruik van een formule die zo precies mogelijk is. Alle diensten die worden verricht door mag ik weer rijden zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden;

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens mag ik weer rijden.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant/gebruiker van derden uitdrukkelijk uit.
 4. De door de klant/gebruiker ingevulde persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van de diensten van mag ik weer rijden. Indien de klant/gebruiker een koppeling maakt met Untapped kan mag ik weer rijden de klant/gebruiker mailen over de laatste updates. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van mag ik weer rijden en kunnen gebruikt worden voor Google Analytics.
 5. Wanneer de klant/gebruiker mag ik weer rijden e-mailed (info@magikweerrijden) of op andere manieren berichten stuurt en gebruik maakt van de diensten van mag ik weer rijden kan het zijn dat die berichten opgeslagen worden. Dit geld ook voor de hostingpartij Hostinger. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op de beveiligde server. Deze persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en/ of voor andere doelstellingen gebruikt dan het uitvoeren van de diensten van mag ik weer rijden. Wel slaat mag ik weer rijden de gekozen dranken op en de locatie waar het gedronken is. Bij het accepteren van de algemene voorwaarden gaat de klant/gebruiker er mee akkoord dat mag ik weer rijden deze gegevens eventueel wel deelt met derden.

Vrijwaring

De klant/gebruiker vrijwaart mag ik weer rijden tegen alle afspraken van derden die verband houden met de door mag ik weer rijden geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant/gebruiker dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan mag ik weer rijden.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant/gebruiker dat een ingebrekestelling mag ik weer rijden ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als mag ik weer rijden een overeenkomst aangaat met één of meerdere klanten/gebruikers, is er voor ieder van hen hoofdzakelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van aan mag ik weer rijden verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

 1. Mag ik weer rijden is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien mag ik weer rijden aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Mag ik weer rijden is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade of schaden aan derden.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of op sociale media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 5. Mag ik weer rijden is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve berekeningen en/of uitkomsten. Er valt dus op geen enkele manier terug te vallen op mag ik weer rijden. Ook is mag ik weer rijden niet verantwoordelijk voor het naar waarheid invullen van de vragenlijsten en diensten.
 6. Wanneer de klant/gebruiker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van mag ik weer rijden zullen de gegevens opgeslagen en bewaart worden voor een onbepaalde tijd. Wanneer de klant/gebruiker dit niet (meer) wilt dient hij/zij zelf de e-mail uit te schrijven. Wanneer de klant/gebruiker dit niet doet is mag ik weer rijden niet aansprakelijk voor uw de gegevens en eventuele verspreidingen hiervan.

Rechten

Recht op inzage: De klant/gebruiker van mag ik weer rijden heeft recht op inzage in de persoonsgegevens. Hij/zij mag hier dan ook om vragen. Mag ik weer rijden is verplicht de juiste persoonsgegevens op te sturen/ delen wanneer daar om wordt gevraagd.

Recht op rectificatie: Wanneer er door de klant/gebruiker gegevens fout zijn door gegeven, veranderd of fout verwerkt dienen deze aangepast te worden door mag ik weer rijden wanneer hier door u om gevraagd wordt.

Recht op het indienen van een klacht: Wanneer de klant/gebruikers een klacht over mag ik weer rijden wilt indienen gaat dit via Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht over overdracht: Wanneer de klant/gebruiker bij een andere aanbieder gebruik wilt maken van eer soort gelijke dienst als mag ik weer rijden is mag ik weer rijden verplicht de gegevens over te dragen aan deze partij indien u dit vraagt.

Recht op het stoppen van gebruik van gegevens: De klant/gebruiker mag ten alle tijden aan geven aan mag ik weer rijden dat hij/zij niet (meer) wilt dat gegevens gebruikt worden.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Mag ik weer rijden is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal mag ik weer rijden zoveel mogelijk vooraf met de klant/gebruiker bespreken.
 4. Klanten/gebruikers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

Rechten van de klant/gebruiker uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van mag ik weer rijden.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van de voorwaarden van mag ik weer rijden niet aan
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat mag ik weer rijden bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Opgesteld op 27-01-2020